KWOTA POŻYCZKI:

350

Pierwsza pożyczka do 1234zł

NA ILE DNI?

14 dni

Kwota pożyczki:

350 zł

Koszt pożyczki:

105 zł

RRSO:

350 %

Kwota do spłaty:

455 zł

Termin spłaty:

12-07-2016r.

Pierwsza
pożyczka
za DARMO!

Umowa pożyczki Limit Pożyczka Sp. z o.o.

Ramowa umowa pożyczki nr

Zawarta w dniu…………………………pomiędzy:

Limit Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 11 lok. 49 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000669366, NIP 525-270-39-85, Regon 36683081500000, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 złotych, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”

Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka, nr 11, lok. 49 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000461761 , NIP 525- 255- 57- 63 , Regon 14667133300000, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 złotych, zwany dalej „Pośrednikiem”

a,

Panem/Panią…………………………………………………………………(imię i nazwisko)

zamieszkałym(-ą) w ………………………………………………………(miasto oraz kod pocztowy),

ul.…………………………………………………………………(ulica, numer domu, numer lokalu),

legitymującym się dowodem osobistym ………………………………………………………… (seria i

numer),

PESEL: ……………………………………………………, zwanym(-ą) dalej „Pożyczkobiorcą”.

§ 1

Postanowienia ogólne

Użyte w Umowie pożyczki określenia oznaczają:

- Całkowity Koszt Pożyczki - wszelkie koszty, jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką;

- Dyspozycja Wypłaty - oświadczenie Pożyczkobiorcy, zgłaszane przez Konto Klienta, poprzez wysłanie wiadomości SMS lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail, zawierające żądanie wypłaty wnioskowanej kwoty;

- Formularz Informacyjny zgodnie z art. 14 Ustawy - formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego przekazywany Klientowi przez Pożyczkodawcę;

- Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

- Konto Klienta – indywidualne konto internetowe założone przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy z chwilą prawidłowego wypełnienia i złożenia pierwszego Wniosku o Pożyczkę;

- Kwota Pożyczki – oznacza kwotę przekazaną przez Pożyczkodawcę na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki (kapitał Pożyczki) lub na rachunki podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy, wskazanych przez Pożyczkobiorcę w Wniosku o Udzielenie Pożyczki Refinansującej.

- Opłata rejestracyjna - jednorazowy przelew w kwocie 0.01 zł dokonywany przez Pożyczkobiorcę z jego Indywidualnego Konta Bankowego z tytułu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie internetowej, weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, rozpatrzenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, a także potwierdzający wolę Pożyczkobiorcy do uzyskania Pożyczki od Pożyczkodawcy, Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi;

- Umowa - oznacza niniejszą Ramową umowę pożyczki, w której Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika na wniosek Pożyczkobiorcy zobowiązuje się do przekazywania wnioskowanej przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki na zasadach określonych w Umowie;

- Umowa Pożyczki Refinansującej - oznacza Umowę Pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą za pośrednictwem Pośrednika, która ma celu spłatę Pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pożyczkodawcą, zgodnie z warunkami tej umowy;

- Ustawa - ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 715, z późn. zm.);

- Podmioty Współpracujące z Pożyczkodawcą - Pożyczkodawcy, których lista znajduje się na Stronie Internetowej, posiadający status instytucji pożyczkowej w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;

- Pośrednik - oznacza firmę Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka, nr 11, lok. 49 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000461761 , NIP 525- 255- 57- 63 , Regon 14667133300000, świadczącą usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek na rzecz Pożyczkodawcy Limit Sp. z o. o.;

- Pożyczkodawca - Limit Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka 11 lok. 49 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000669366, NIP 525-270-39-85, Regon 36683081500000;

- Pożyczkobiorca - osoba fizyczna zaciągająca pożyczkę od Pożyczkodawcy;

- Pożyczka - oznacza środki pieniężne przekazywane na podstawie Umowy Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika na warunkach określonych w Umowie lub oznacza Pożyczkę Refinansującą, udzieloną przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki Refinansującej;

- Pożyczka promocyjna - oznacza środki pieniężne, które Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika przekazuje Pożyczkobiorcy w formie pożyczki na zasadach promocyjnych określonych każdorazowo w Regulaminie Promocji;

- Pożyczka Refinansująca - oznacza Pożyczkę udzielaną Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika, która ma na celu spłatę Pożyczki, udzielonej uprzednio przez Podmiot Współpracujący z Pożyczkodawcą na warunkach określonych w Umowie Pożyczki Refinansującej.

- Prowizja - oznacza koszt udzielenia Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Pożyczkodawcy w wysokości podanej w Umowie z tytułu przyznania pożyczki lub refinansowania pożyczki;

- Regulamin Promocji - oznacza każdy Regulamin, ustalający promocyjne warunki udzielenia Pożyczek, polegające w szczególności na rezygnacji przez Pożyczkodawcę z należnych mu opłat, Prowizji od udzielonych Pożyczek, na obniżeniu tych opłat, Prowizji lub na innych ustępstwach czynionych w stosunku do Pożyczkobiorcy.

- RRSO - Rzeczywista Roczną Stopę Oprocentowania, t.j. Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym;

- Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy – rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z którego została dokonana opłata rejestracyjna Pożyczkobiorcy i na który, zgodnie z warunkami Umowy, Pożyczkodawca przelewa kwotę Pożyczki;

- Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy – rachunek bankowy, z którego Pożyczkodawca dokonał przelewu Pożyczki Pożyczkobiorcy i na który Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz ze wszystkimi prowizjami i opłatami, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie;

- Rejestry dłużników – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.);

- Strona Internetowa – strona internetowa: www.limitpozyczka.pl

- Termin Spłaty Pożyczki – dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami w formie przelewu bankowego na Konto Bankowe Pożyczkodawcy zgodnie z Umową;

- Warunki Pożyczki – wyszczególnienie najważniejszych warunków Pożyczki zawierające m. in. takie informacje jak dane stron Umowy, ich adresy, kwota Pożyczki, Termin Spłaty Pożyczki, Prowizja, Całkowity Koszt Pożyczki i RRSO;

- Wniosek o Pożyczkę - wniosek Klienta o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Strony Internetowej, prawidłowo wypełniony i zawierający wszystkie niezbędne dane wskazywane we wniosku - rozpatrywany przez Pożyczkodawcę;

§ 2

Przedmiot i czas trwania Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie zasad na jakich Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca zawierać będą Umowy Pożyczki.

2. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na wskazanym Indywidualnym Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy lub na rachunkach -wskazanych przez Pożyczkobiorcę -podmiotów uprawnionych względem Pożyczkobiorcy (Pożyczka refinansująca).

3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty łącznej kwoty: należności głównej, prowizji, odsetek i opłat określonych w Umowie oraz Warunkach Pożyczki.

§ 3

Warunki udzielenia Pożyczki

Pożyczka może być udzielona osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych i spełniającym następujące warunki:

1. zamieszkanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2. legitymowanie się obywatelstwem polskim,

3. ukończenie 18 lat i jednoczesne nieukończenie 75 roku życia,

4. posiadanie telefonu komórkowego z aktywnym numerem abonenckim,

5. posiadanie zdolności kredytowej zapewniającej spłatę udzielonej pożyczki,

6. posiadanie stałego źródła dochodów, zapewniającego spłatę udzielonej Pożyczki,

7. złożenie przez Pożyczkobiorcę wniosku o udzielenie pożyczki oraz dokonanie przez Pożyczkobiorcę zapłaty opłaty rejestracyjnej, o której mowa w § 4 niniejszej umowy na rachunek bankowy Pożyczkodawcy;

8. zyskanie pozytywnej decyzji o udzieleniu pożyczki na podstawie informacji podanych Pożyczkodawcy przez Klienta oraz informacji pozyskanych z Rejestrów dłużników, a także informacji własnych Pożyczkodawcy,

9. zawarcie Umowy,

10. w przypadku gdy Klient zaciągał uprzednio u Pożyczkodawcy Pożyczkę, dokonanie spłaty uprzednio udzielonej pożyczki ze wszystkimi wymaganymi odsetkami, opłatami i prowizjami,

11. spełnienie innych warunków z Umowy.

§ 4

Utworzenie Konta Klienta

1. Warunkiem zawarcia umowy oraz udzielenia Pożyczki jest uprzednie utworzenie przez Pożyczkobiorcę Konta Klienta na Stronie Internetowej i posiadanie przez Pożyczkobiorcę aktywnego Konta Klienta.

2. Pożyczkobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wskazanie danych. Wskazanie przez Pożyczkobiorcę nieprawdziwych danych, wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd oraz skutkujących doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy rodzi odpowiedzialność cywilną lub karną Pożyczkobiorcy oraz stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Pożyczkobiorcę umowy pożyczki ze skutkiem natychmiastowym niezwłocznie po wzięciu informacji o nieprawdziwości lub nierzetelności danych i informacji udzielonych przez Pożyczkobiorcę przy składaniu Wniosku o Pożyczkę.

3. Pożyczkodawca za pośrednictwem Pośrednika niezwłocznie po złożeniu Wniosku o Pożyczkę przez Pożyczkobiorcę przesyła na wskazany przez niego adres e-mail (w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail) Formularz Informacyjny.

4. Po utworzeniu przez Pożyczkobiorcę Konta Klienta na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do dokonania przelewu w kwocie 0.01 zł tytułem opłaty rejestracyjnej Pożyczkobiorca zobowiązany jest do uregulowania przelewu z własnego rachunku bankowego.

5. W tytule przelewu, Pożyczkobiorca wpisuje oświadczenie, że akceptuje warunki umowy pożyczki Limit Pożyczka Sp. z o. o. Brak umieszczenia odpowiedniej informacji przesłanej przez Pożyczkodawcę może spowodować nieukończenie procesu rejestracyjnego i uniemożliwia rozpoznanie wniosku o udzielenie pożyczki.

6. Po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy opłaty rejestracyjnej, a także po zweryfikowaniu danych podanych przez Pożyczkobiorcę podczas utworzenia Konta Klienta na Stronie Internetowej, Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę o wyniku dokonanej weryfikacji, poprzez wysłanie wiadomości SMS lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Pożyczkobiorcę podczas tworzenia Konta Klienta.

§ 5

Przyznanie Pożyczki

1. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyznaniu lub odmowie przyznania pierwszej i kolejnej Pożyczki: 

a) telefonicznie, lub

b) wysyłając wiadomość SMS, lub

c) wysyłając e-mail na adres podany we Wniosku o Pożyczkę.

2. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny Wniosku o Pożyczkę oraz ryzyka kredytowego dotyczącego Pożyczkobiorcy. W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki w związku z negatywną oceną ryzyka kredytowego dotyczącego Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca informuje o wynikach tej oceny.

3. Po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, Pożyczkodawca bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, przekazuje przelewem bankowym kwotę Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

4. Pożyczkodawca niezwłocznie po zawarciu Umowy i udzieleniu Pożyczki na podstawie pierwszego Wniosku o Pożyczkę przesyła na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy (w formie pisemnej za pośrednictwem listu) lub na wskazany przez niego adres e-mail (w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail) następujące dokumenty: 

1) Umowę Pożyczki wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

2) Warunki Pożyczki.

5. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Pożyczkobiorca po podpisaniu przesłanej mu umowy wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu, odsyła listownie jeden podpisany dokument umowy Pożyczkobiorcy.

§ 6

Kolejne Wnioski o Pożyczkę

1. Posiadając aktywne Konto Klienta na Stronie Internetowej oraz po uregulowaniu wszelkich należności z tytułu wcześniej zaciągniętej Pożyczki, Pożyczkobiorca może składać kolejne Wnioski o Pożyczkę poprzez Konto Klienta dostępne na Stronie Internetowej, poprzez wysłanie wiadomości SMS lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail.

§ 7

Koszty związane z udzieleniem Pożyczki

1. Na podstawie Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca może pobierać następujące rodzaje opłat, odpowiednio do warunków zawartej Umowy Pożyczki:

a. Prowizję z tytułu udzielenia Pożyczki,

b. Prowizja z tytułu Refinansowania Pożyczki,

c. Odsetki za udzielenie Pożyczki.

2. Zmiana stopy oprocentowania powoduje zmianę wysokości odsetek. W żadnym wypadku Pożyczkodawca nie będzie naliczał odsetek powyżej maksymalnej wysokości odsetek wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

§ 8

Zasady i terminy zwrotu Pożyczki

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki w Terminie Spłaty Pożyczki. Umowa Pożyczki nie przewiduje odroczenia terminu spłaty pożyczki.

2. W przypadku, gdy Termin spłaty Pożyczki przypada na dzień wolny od pracy, uznaje się, że Termin spłaty Pożyczki przypada na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu.

3. Z każdej kwoty zapłaconej przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy będą najpierw zaspokajane w następującej kolejności:

1) koszty sądowe, koszty egzekucyjne, należne opłaty i prowizje,

2) odsetki za udzielenie pożyczki,

3) odsetki za nieterminową płatność pożyczki,

4) kwota niespłaconego kapitału pożyczki.

4. Należności o których mowa w ust. 3 pkt. 2) - 4) zalicza się na poczet najdawniej wymagalnych.

§ 9

Wcześniejsza spłata Pożyczki

1. Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki.

2. W przypadku przedterminowej całkowitej lub częściowej spłaty Pożyczki Całkowity Koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono udostępnienie Pożyczki Pożyczkobiorcy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed spłatą. Prowizja nie ulega obniżeniu w przypadku spłaty Pożyczki przed terminem w części lub całości ani zwrotowi gdyż jest związana z udzieleniem Pożyczki i z zawarciem Umowy Pożyczki. Natomiast Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za okres pozostały do Terminu spłaty Pożyczki od kwoty wcześniej spłaconej Pożyczki.

3. W przypadku spłaty części Pożyczki przed Terminem Spłaty Pożyczki, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 10

Pożyczka Refinansująca

1. Pożyczkodawca dopuszcza udzielenie pożyczki refinansującej zobowiązania u innych Pożyczkodawców. Pożyczka Refinansująca udzielana jest przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika Pożyczkobiorcy na jego wniosek i ma na celu spłatę Pożyczki, udzielonej uprzednio Pożyczkobiorcy przez Podmiot Współpracujący z Pożyczkodawcą na warunkach określonych w Umowie Pożyczki Refinansującej. W przypadku składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki Refinansującej Pożyczkobiorca jest ponadto zobowiązany podać opis zobowiązania, które ma zostać spłacone w wykonaniu przez Pożyczkodawcę Umowy Pożyczki Refinansującej (dyspozycja spłaty).

2. W ramach udzielenia Pożyczki Refinansującej, po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy Prowizji za refinansowanie pożyczki zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, Pożyczkodawca dokona przelewu Kwoty Pożyczki na rzecz pożyczkodawcy względem, którego Pożyczkobiorca ma zobowiązanie. Dokonanie Spłaty przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkodawcy względem, którego Pożyczkobiorca ma zobowiązanie wyczerpuje roszczenia Pożyczkobiorcy o wypłatę kwoty Pożyczki.

3. Pożyczkobiorca dokonując wpłaty jest zobowiązany wskazać w tytule płatności numer ewidencyjny PESEL Pożyczkobiorcy oraz informację: „prowizja z tytułu refinansowania pożyczki”.

4. Dokonując refinansowania Pożyczki, Pożyczkodawca prześle do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie o dokonaniu wypłaty Pożyczki Refinansującej na rzecz pożyczkodawcy, względem którego Pożyczkobiorca ma zobowiązanie wraz z umową Pożyczki Refinansującej.

5. Pożyczkodawca ma prawo odmówić Pożyczkobiorcy udzielenia Pożyczki Refinansującej. W takim przypadku opłata za udzielenie pożyczki refinansującej zostanie zwrócona na konto Pożyczkobiorcy.

6. Wykonanie przelewu Pożyczki zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy zawartą we Wniosku o udzielnie Umowy Pożyczki Refinansującej, oznaczać będzie wydanie Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, do umowy Pożyczki Refinansującej odpowiednie zastosowanie mają postanowienia dotyczące umowy Pożyczki, z wyłączeniem postanowień dotyczących przekazania na rzecz Pożyczkobiorcy kwoty Pożyczki.

§ 11

Opóźnienie w spłacie Pożyczki

1. Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowej Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie), obecnie 14% w skali roku. W przypadku ustawowej zmiany wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Pożyczkodawcy należą się odsetki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie, ustalonych w wyniku zmiany.

2. Zawiadomienia o istnieniu opóźnienia w spłacie Pożyczki, stanowiące wezwania do zapłaty, będą wysłane przez Pożyczkodawcę korespondencyjnie na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy, lub w formie SMS lub emailem.

3. Pożyczkodawca po bezskutecznym wystosowaniu do Pożyczkobiorcy wezwań do zapłaty, o których mowa w ust. 1 powyżej, wystosuje do Pożyczkobiorcy przed sądowe ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty kwot, których obowiązek zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy obciąża Pożyczkobiorcę, w tym kwot, o których mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, że w razie jeśli zapłata nie nastąpi w terminie 3 dni od daty doręczenia Pożyczkobiorcy wezwania, Pożyczkodawca przeniesie wierzytelności, przysługujące mu względem Pożyczkobiorcy, na inny podmiot, który skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego lub Pożyczkodawca samodzielnie skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego, co spowoduje dalsze zwiększenie kosztów ponoszonych przez Pożyczkobiorcę.

4. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia innych niż wskazane powyżej działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do przekazania tej wierzytelności do obsługi przez zewnętrzny podmiot lub zbycia tej wierzytelności na inny podmiot, na co Pożyczkobiorca wyraża zgodę. Po upływie Terminu spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

5. Po spełnieniu przesłanek określonych przepisami prawa, Pożyczkodawca oraz Pośrednika ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Rejestrów dłużników.

§ 12

Prawo odstąpienia

1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, zgodnie z wzorem Formularza o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, na adres Pożyczkodawcy, wskazany w niniejszej Umowie.

2. W przypadku, odstąpienia od Umowy, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu odsetek w wysokości 0,027% za każdy dzień w okresie od dnia dokonania wypłaty do dnia, w którym spłaci wypłaconą mu kwotę. Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić dokonaną wypłatę niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia Formularza o odstąpieniu od Umowy.

3. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku, gdy Kwota Pożyczki nie zostanie zwrócona w terminie, wskazanym w ust. 2, Pożyczkodawca jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowej Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie).

§ 13

Reklamacje

1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

2. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Pożyczkodawcę reklamacji.

§ 14

Oświadczenia pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy

1. Rejestrując się na Stronie Internetowej i składając Wniosek, Pożyczkobiorca oświadcza, że:

a) zapoznał się z Umową Pożyczki i Formularzem zamieszczonym na Stronie Internetowej;

b) jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;

c) wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu;

d) wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celach zawarcia Umowy Pożyczki;

e) został poinformowany o prawie do dostępu do własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy, a także o prawie do poprawiana własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy;

2. Pożyczkobiorca oświadcza, że udziela Pożyczkodawcy oraz Pośrednikowi, każdemu z osobna upoważnienia o następującej treści:

„Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych upoważniam Limit Pożyczka Sp. z o.o. do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. Ponadto, upoważniam Limit Pożyczka Sp. z o.o. do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21 oraz do Rejestru Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Lublańska 38, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77 o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.”

Udzielenie powyższego upoważnienia jest dobrowolne.

3. Pożyczkobiorca niniejszym składa następujące oświadczenie:

„Niniejszym wyrażam zgodę, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na przekazywanie przez Pożyczkodawcę oraz Pośrednika, dotyczących mnie informacji gospodarczych o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wobec Limit Pożyczka Sp. z o.o. na zasadach i w trybie określonym w Ustawie, do następujących Biur Informacji Gospodarczej: Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21 oraz do Rejestru Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Lublańska 38, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77.”

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

4. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przekazanie przez Pożyczkodawcę oraz Pośrednika danych osobowych oraz danych dotyczących zawartej Umowy Pożyczki Podmiotom Współpracującym z Pożyczkodawcą w zakresie związanym z zawarciem innej Umowy. w celach marketingowych, w szczególności prawo przekazywania danych osobowych Podmiotom Współpracującym z Pożyczkodawcą (wyłącznie podmiotom pożyczkowym) w celu dokonania przez nich oceny j zdolności kredytowej oraz przygotowania i przesłania oferty zawarcia umowy o kredyt konsumencki.

5. Pożyczkodawca oraz Pośrednik informuje, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji niniejszej Umowy Pożyczki, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Limit Pożyczka Sp. z o.o. oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków. w tym określonych w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011r. Nr 126.poz. 715) oraz obowiązków archiwalnych, podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe będą przetwarzane przez Limit Pożyczka Sp. z o.o. oraz mogą być przekazywane na podstawie zgody Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, a także do innych podmiotów wskazanych w stosownej zgodzie.

Podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe będą, w przypadku wyrażenia stosownej zgody, przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

6. Składając Wniosek o udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza ponadto, że:

a) wszelkie dane osobowe przekazał Pożyczkodawcy za pośrednictwem Pośrednika całkowicie dobrowolnie i są one zgodne z rzeczywistością i dotyczą jego osoby,

b) jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zamierza zawrzeć Umowę Pożyczki w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;

c) posiada miejsce zameldowania na terytorium Polski, jak również polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty;

d) nie został wpisany do jakiegokolwiek Rejestru dłużników;

e) nie są mu znane żadne okoliczności mogące wpłynąć negatywnie na możliwość spłaty przez niego Pożyczki;

f) wyraża zgodę na otrzymywanie od Pożyczkodawcy ofert handlowych w postaci listów poczty elektronicznej, jak również na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z wysyłką wyżej wymienionych ofert;

g) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Pożyczkodawcę oraz Pośrednika każdego z osobna w celach marketingowych oraz konkursowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Został poinformowany iż administratorem jego danych osobowych jest Limit Pożyczka Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Strony Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane za pośrednictwem wiadomości sms, e-mail, za pośrednictwem Profilu Klienta oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują odpowiednie skutki prawne.

8. Pożyczkodawca zobowiązuje się w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. O zmianie postanowień Umowy Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Zmiana Umowy będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie licząc od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy.

2. Z ważnych przyczyn Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany postanowień Umowy, w tym do zmiany kosztów związanych z Umową. Za ważną przyczynę należy uznać jedną z wymienionych:

a) zmiana obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Pożyczkodawcy, w tym interpretacji przepisów prawa, zaleceń urzędów lub organów, orzeczeń sądów i decyzji administracyjnych.

b) zmiana formy lub rodzaju działalności udzielanych Pożyczek przez Pożyczkodawcę.

3. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, w całości lub części, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostają w mocy i są wiążące.

4. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca uznają, iż dane przesyłane poprzez wiadomość SMS oraz e-mail w celu udzielenia Pożyczki są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują określone skutki prawne.

5. Jeżeli dane Pożyczkobiorcy podane podczas składania Wniosku o pożyczkę (w szczególności adres korespondencyjny) nie były prawidłowe lub uległy zmianie, Pożyczkobiorca ma obowiązek dokonać ich zmiany za pośrednictwem Panelu Klienta lub dzwoniąc do Działu Biura Obsługi Klienta. Pożyczkodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności skutków w związku z zaniedbaniem powyższego obowiązku przez Pożyczkobiorcę.

6. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

7. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami jest sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego, tj. sąd właściwy dla siedziby Pożyczkodawcy, jeżeli stroną pozwaną jest Pożyczkodawca, albo sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Pożyczkobiorcy, jeżeli to Pożyczkobiorca jest stroną pozwaną.

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy.

10. Warunki pożyczki stanowią integralną część Umowy.

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

1. Formularz odstąpienia.

2. Tabela Opłat i Prowizji.

3. Warunki Pożyczki.

Pożyczkobiorca

_____________________________

Za Pożyczkodawcę

_____________________________

Imię  i nazwisko

_____________________________

Czytelny Podpis

Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI Limit Pożyczka Sp. z. o.o.

FORMULARZ  ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DO:

Nazwa: Limit Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OD:

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy (*)…………………………………………………………………

Ul.(*)……………………………………… nr domu (*)……………………………………………

Nr mieszkania (*)………………… Miejscowość(*)…………………………………………………

Kod pocztowy (*)…………………………….. Adres e-mail (*)……………………………………

Telefon(*)…………………………………………………………………………………………

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy Pożyczki. Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy nr

…………………………………………………………………………………………(*);

Data zawarcia Umowy oraz data wpłynięcia środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy (*):

…………………………………………………………………………………………

Data i Czytelny podpis Pożyczkobiorcy(*):

…………………………………………………………………………………………

Niniejszy Formularz odstąpienia prosimy przesłać na adres pocztowy Limit Pożyczka Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 18, 15-703 Białystok z dopiskiem: Odstąpienie od Umowy.

* Prosimy o uzupełnienie.


Załącznik nr 2 do UMOWY POŻYCZKI Limit Pożyczka Sp. z o.o.

Tabela opłat i prowizji

Lp. Okres dni Prowizje za udzielenie pożyczki
1 30 25 % do 30% kwoty Pożyczki
Wysokość prowizji zależy od:
- Terminu spłaty pożyczki;

Tabela odsetek

Lp. Okres dni Stopa procentowa
1 0-3 0%
24-3010%

Koszty związane z nieterminową spłatą pożyczki

Lp. Tytuł Kwota
1 Odsetki za nieterminową płatność pożyczki Odsetki za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowej Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie), obecnie 14% w skali roku.
2Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnegoKoszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji jak również pozostałe koszty określone przepisami prawa.

Biuro obsługi klienta


Adres e-mail: biuro@limitpozyczka.pl

bok@limitpozyczka.pl

adres e-mail

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek:

8:00 - 20:00

godziny otwarcia

WEŹ POŻYCZKĘ

Windykacja


Numer telefonu

+48 730 304 330

numer telefonu

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek:

8:00 - 20:00

godziny otwarcia

WEŹ POŻYCZKĘ