KWOTA POŻYCZKI:

350

Pierwsza pożyczka do 1234zł

NA ILE DNI?

14 dni

Kwota pożyczki:

350 zł

Koszt pożyczki:

105 zł

RRSO:

350 %

Kwota do spłaty:

455 zł

Termin spłaty:

12-07-2016r.

Pierwsza
pożyczka
za DARMO!

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Limit Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

1. Definicje

Administrator – Limit Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669366, NIP 5252703985, REGON 366830815 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 PLN, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje
i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność użytkownika. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Administratorem, w szczególności
z powołanym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@agrescapital.pl.

Cookies -  dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, będące plikami zapisywanymi przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie, etc.), gromadzone są dane związane z korzystaniem z serwisu limitpozyczka.pl w celu usprawnienia funkcjonalności Serwisu
oraz oferowanych usług. Pliki cookies nie zawierają danych dotyczących tożsamości osoby, która przegląda stronę limitpozyczka.pl, natomiast pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta.

Cookies Administratora -  Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne -  Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – strona internetowa lub aplikacja, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy działający w domenie limitpozyczka.pl i jej subdomenach.

RODO (ang. General Data Protection Regulation) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Urządzenie - elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Ustawa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.).

Użytkownik - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


 

2. Dane Osobowe

2.1. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie stosownie do przepisów Ustawy.

2.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż Administratorem danych osobowych
Użytkownika jest Limit Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 49.

2.3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik ma również prawo zgłoszenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

2.4. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a akceptacja Regulaminu
oraz niniejszej Polityki Prywatności oznacza zgodę na ich przetwarzanie do celów realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pożyczki, w tym do oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy pożyczki.

2.5. Administrator chroni dane osobowe Użytkownika przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.

2.6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

2.7. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji
czy Administrator przetwarza dane zgodnie z ich celem.

2.8. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

2.9. Na zasadach określonych w Ustawie, w niniejszej Polityce Prywatności i po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika na to zgody, Serwis może przetwarzać jego dane osobowe dla celów marketingowych Serwisu
i podmiotów trzecich oraz w celu przesyłania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), jak również w celu realizacji programów i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

2.10. Z zastrzeżeniem pkt 2.3 niniejszej Polityki Prywatności, dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają przetwarzaniu dla następujących celów:

a. świadczenia usług przez Serwis, w tym badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej,
z wykorzystaniem profilowania – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy a weryfikacja w zewnętrznych bazach danych może odbywać się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b. marketingowych, z wykorzystaniem profilowania, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Administratora – w okresie obowiązywania umowy pożyczki przetwarzanie odbywa się
w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c. windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym także przeniesienia wymagalnych wierzytelności
na osoby trzecie, w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Użytkownikiem umowy pożyczki – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. Prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d. związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom – przetwarzanie danych odbywa się w ramach
tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zapobieganie nadużyciom i ściganie przestępstw popełnionych na szkodę Administratora,


 

e. statystycznych i analitycznych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest zarządzanie działalnością Administratora (tzw. Ryzykiem operacyjnym) a Administrator stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane (np. pseudonimizację lub szyfrowanie danych) - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, archiwalnych i dowodowych - przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona ewentualnych roszczeń,

f. realizacji przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków wynikających
z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów księgowych i podatkowych.

2.11. Zgodnie z pkt 2.9 niniejszej Polityki Prywatności i na zasadach w nim określonych dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają też przetwarzaniu dla celów marketingowych, w szczególności:

a. w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Administratora,

b. w celu prowadzeniu marketingu na rzecz podmiotów zewnętrznych w stosunku do Administratora.

2.12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta
w każdym momencie poprzez poinformowanie Administratora drogą pisemną (w tym elektroniczną).

2.13. Dane osobowe Klientów uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

2.14. Dane osobowe Użytkownika uzyskane w celu wykonania umowy będą przetwarzane tak długo,
jak będzie to konieczne w celu wykonania umowy, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być wystosowane wobec Administratora tj. roszczenia z tytułu rękojmi
lub roszczenia pochodzące od organów podatkowych.

2.15. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych Użytkownika w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa podmiotom trzecim w celu wykonania umowy, w tym w szczególności:

a. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe Użytkownika na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

b. instytucjom kredytowym i innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych Użytkownika na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

c. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,

d. Biuro informacji gospodarczej,

e. Komisja Nadzoru Finansowego,

f. podmiotom świadczącym usługi księgowe,

g. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

h. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

i. firmie ubezpieczeniowej, w przypadku konieczności naprawienia szkody,

j. podmiotom odpowiedzialnym za obsługę sprzętu i systemów informatycznych,

k. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),

l. innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, innym wykonawcom żądającym wglądu do dokumentacji postępowania, organom kontrolującym.

W powyższych przypadkach Administrator przekaże jedynie dane niezbędne do wykonania określonej czynności w ramach umowy.

2.16. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Użytkownika, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu, prokuratora etc., bez wiedzy Użytkownika tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.

2.17. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego
oraz innych na nim spoczywających, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Użytkownika.


 

3. Gromadzenie informacji

3.1. Serwis gromadzi informacje o wejściach Użytkownika na strony Serwisu.

3.2. Serwis gromadzi dane o przechodzeniu Użytkownika pomiędzy stronami Serwisu.

3.3. Serwis gromadzi dane o przechodzeniu Użytkownika do ofert firm usługowych, sklepów internetowych i innych podmiotów.

3.4. Serwis gromadzi informacje o przechodzeniu do innych witryn, do których linki są umieszczone
w Serwisie.

3.5. Serwis gromadzi informacje o hasłach, według których Użytkownicy wyszukują informacje w Serwisie.

3.6. Serwis gromadzi informacje techniczne dotyczące korzystania z serwisu: ilość odsłon, wizyt,
unikalnych użytkowników, adresy IP komputerów, wykorzystywane przeglądarki www, rozdzielczości ekranu, ilości kolorów ekranu, adresy z których wystąpiło wejście do Serwisu, długość korzystania z Serwisu, region świata, państwo, województwo, miasto i inne.

3.7. Serwis gromadzi informację o danych Użytkownika umożliwiających zidentyfikowanie go tylko wtedy, gdy korzysta on z możliwości wyrażania opinii w Serwisie.

3.8. Serwis do śledzenia aktywności Użytkownika opisanej w ww. punktach może wykorzystywać mechanizm cookie i narzędzia należące do podmiotów trzecich.


 

4. Wykorzystywanie informacji

4.1. Informacje wymienione w pkt 3.1-3.5 niniejszej Polityki Prywatności wykorzystywane są do zbiorczych analiz i interpretowane w sposób grupowy, uniemożliwiający przypisanie informacji do konkretnego Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane do emisji indywidualnie kierowanych do Użytkownika kreacji reklamowych.

4.2. Informacje wymienione w pkt 3.6 Polityki Prywatności wykorzystywane są do zbiorczych analiz statystycznych związanych z ruchem na witrynie limitpozyczka.pl oraz w całym Internecie.

4.3. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia informacji zebranych w sposób opisany w pkt 4.1 - 4.2 Polityki Prywatności publicznie lub podmiotom trzecim.

4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia informacji zebranych w sposób opisany w pkt 3.7 w przypadku, gdy nakazuje tego prawo.


 

5. Źródło pochodzenia danych osobowych

5.1. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika podczas składania wniosku
o pożyczkę oraz zawierania i realizacji umowy pożyczki. Przy wnioskowaniu o pożyczkę przez Internet zbierane są również dane cyfrowe, np. adres IP, dane dotyczące sesji i urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

5.2. W ramach przygotowania do zawarcia umowy i oceny zdolności kredytowej Administrator może wykorzystywać dane finansowe przetwarzane w wewnętrznych bazach (jeśli dotyczy) oraz za zgodą Użytkownika pozyskiwać jego dane z zewnętrznych baz danych, takich jak np. biura informacji gospodarczych, giełdy długów, etc.

5.3. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu umowy pożyczki dane kontaktowe pożyczkobiorcy mogą być pozyskiwane ze źródeł publicznie dostępnych.


 

6. Polityka dotycząca Cookies i innych podobnych technologii

6.1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

6.1.1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

6.1.2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje
ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

6.1.3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

6.2. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

6.2.1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

a. Konfiguracji Serwisu

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

- zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści,

- rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

- zapamiętania danych potrzebnych do korzystania z serwisu.

b. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie

- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

f. Świadczenia usług reklamowych

- dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,

h. dokonania wyceny usługi, zawarcia umowy oraz jej wykonania,

i. kontaktu telefonicznego,

j. wystawienia faktury i realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które wynikają
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

k. prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej,

l. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO,

ł. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

m. archiwalnych i dowodowych, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

6.2.2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane
z zewnętrznego serwisu internetowego,

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,

d. zalogowania do Serwisu za pomocą serwisu skocznościowego,

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych,

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.


 

7. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

7.1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać
za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7.2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

7.3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

7.4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu
w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.


 

8. Postanowienia końcowe

1. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu lub wykonywaniem usługi
(np. obsługa reklamacji) – nie dłuższy niż wymagany przez odrębne przepisy.

2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

3. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa UODO.

4. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika
i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Administrator nie może wykorzystywać tych danych
w celach innych niż wskazane powyżej.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

6. Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo modyfikowana w zakresie zmian dotyczących postępowania z danymi osobowymi w celu wzmocnienia systemu ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej jej zmiany bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

7. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.

Powyższa treść ma charakter informacyjny i nie wymaga od Użytkownika pisemnego zatwierdzenia w celu wyrażenia zgody na powyższe.

Więcej

Biuro obsługi klienta


Adres e-mail: biuro@limitpozyczka.pl

bok@limitpozyczka.pl

adres e-mail

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek:

8:00 - 20:00

godziny otwarcia

WEŹ POŻYCZKĘ

Windykacja


Numer telefonu

+48 730 304 330

numer telefonu

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek:

8:00 - 20:00

godziny otwarcia

WEŹ POŻYCZKĘ