KWOTA POŻYCZKI:

350

Pierwsza pożyczka do 1234zł

NA ILE DNI?

14 dni

Kwota pożyczki:

350 zł

Koszt pożyczki:

105 zł

RRSO:

350 %

Kwota do spłaty:

455 zł

Termin spłaty:

12-07-2016r.

Pierwsza
pożyczka
za DARMO!

Regulamin Akcji Promocyjnej „Pożyczka za darmo” Limit Pożyczka Sp. z o.o.

§ 1

Organizatorem Akcji Promocyjnej, „Pożyczka za darmo” (zwanej dalej „Promocją”), jest Limit Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669366, NIP 5252703985, Regon 366830815, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 PLN, (zwanym dalej „Pożyczkodawcą”)

§2

Postanowienia ogólne

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

a) Wniosek o pożyczkę - wniosek Pożyczkobiorcy o udzielenie Pożyczki, złożony za pośrednictwem Strony Internetowej www.limitpozyczka.pl, prawidłowo wypełniony i zawierający wszystkie niezbędne dane wskazywane we wniosku - rozpatrywany przez Pożyczkodawcę,

b) Umowa - oznacza Umowę Pożyczki, w której Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy zobowiązuje się do przekazywania wnioskowanej przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki na zasadach określonych w Umowie;

c) Pośrednik- oznacza firmę Agres Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mazowiecka, nr 11, lok. 49 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000461761 , NIP 525- 255- 57- 63 , Regon 14667133300000, świadczącą usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek na rzecz Pożyczkodawcy Limit Sp. z o. o.;

d) Pożyczkobiorca - osoba fizyczna zaciągająca pożyczkę od Pożyczkodawcy,

e) Prowizja - oznacza koszt udzielenia Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Pożyczkodawcy w wysokości podanej w Umowie z tytułu przyznania pożyczki lub w innych przypadkach przewidzianych w umowie stron;

f) Odsetki - wyliczone na podstawie stopy procentowej koszty, które Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Pożyczkodawcy w wysokości podanej w Umowie;

g) Termin Spłaty Pożyczki – dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić Pożyczkę wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami w formie przelewu bankowego na Konto Bankowe Pożyczkodawcy zgodnie z Umową.

§3

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1. Promocja trwa od 01.04.2017r. do jej odwołania.

2. Udzielenie Pożyczki jest uzależnione od pozytywnej oceny Wniosku o pożyczkę Pożyczkobiorcy oraz ryzyka kredytowego dotyczącego Pożyczkobiorcy.

3. Poprzez przystąpienie do Promocji Pożyczkobiorca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu w całości i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Promocja dotyczy tylko tych Pożyczkobiorców którzy w terminie obowiązywania Promocji zawrą z Pożyczkodawcą Umowę i przystąpią do Promocji.

5. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest nieposiadanie wcześniej pożyczki u Pożyczkodawcy.

6. Pożyczkobiorca na pierwszą pożyczkę, o którą składał Wniosek o pożyczkę, w okresie trwania Promocji otrzyma rabat w wysokości 100% kosztów Prowizji i Odsetek.

7. Warunkiem skorzystania z Promocji w postaci rabatu jest spłacenie udzielonej pożyczki na którą został udzielony rabat w Terminie Spłaty Pożyczki .

8. W przypadku zwrotu pożyczki po Terminie Spłaty rabat w wysokości 100% kosztów Prowizji i Odsetek przestaje obowiązywać i Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do spłaty pożyczki wraz ze kosztami Prowizji i Odsetek dotyczącymi zaciągniętej pożyczki (Załącznik nr 2 do Umowy Pożyczki Limit Pożyczka Sp. z o.o.).

9. Wnioski o pożyczkę złożone po upływie terminu obowiązywania Promocji nie uprawniają do uczestnictwa w Promocji.

Biuro obsługi klienta


Adres e-mail: biuro@limitpozyczka.pl

bok@limitpozyczka.pl

adres e-mail

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek:

8:00 - 20:00

godziny otwarcia

WEŹ POŻYCZKĘ

Windykacja


Numer telefonu

+48 730 304 330

numer telefonu

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek:

8:00 - 20:00

godziny otwarcia

WEŹ POŻYCZKĘ